Văn bản theo lĩnh vực: Lâm nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 07/2021/NĐ-CP 07/04/2021 Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
2 138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
3 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
4 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
5 07/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
6 67/2020/QH14 03/12/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
7 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
8 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ
9 10/2021/TT-BNNPTNT 19/08/2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
10 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
11 12/KH-SNN 22/01/2021 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021
12 45/CT-TTg 31/12/2020 Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13 157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
14 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
15 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
16 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
17 2139/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
18 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
19 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTN 29/12/2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
20 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC 26/11/2020 Bãi bỏ thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
21 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
22 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
23 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
24 4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cự xuất khẩu gỗ vào Việt Nam
25 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
26 10/2016/QĐ-UBND 08/04/2016 Quyết định Ban hành QUy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
27 570/QĐ-SNN 01/08/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
28 1097/QĐ-UBND 25/05/2016 Quyết định về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh PHú Yên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 559/QĐ-SNN 27/07/2016 Quyết định Ban hành Quy chế về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Thông tư Quy định xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
31 83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
32 38/2016/QĐ-TTg 14/06/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
33 1160/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định về tiêu chí xác dịnh loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
34 32/VBHN-VPQH 10/12/2018 Luật đa dạng sinh học
35 13-CT-TW 12/01/2017 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
36 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định về xử pháp hành chính trong lĩnh vực đất đai
37 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
38 47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
39 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia
40 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật Đầu tư công năm 2019
41 88/2015/QHH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015
42 2320/QĐ-UBND 13/12/2018 Quyết định của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh QUy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Cầu
43 2264/QĐ-UBND 28/11/2018 Quyết định của UBND tỉnh chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Đồng Xuân
44 1713/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sơn Hòa
45 1714/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Hinh
46 1715/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tinh của BQL RPH Tây Hòa
47 15/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 1658/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh
48 13/2019/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh
49 46/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
50 49/2017/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2006 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 360

Hôm qua: 0

Tháng hiện tại: 360

Tháng trước: 15,245

Tổng lượt truy cập: 810,950

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 160 | lượt tải:59

3/2022/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

lượt xem: 148 | lượt tải:52

07/2022/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

lượt xem: 268 | lượt tải:0

138/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

lượt xem: 191 | lượt tải:59

118/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 169 | lượt tải:74
kqkkr1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây