Văn bản theo lĩnh vực: Lâm nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 30/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
2 12/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ
3 08/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và PTNT.
4 38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.
5 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
6 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.
7 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 quy định về thi đua, khen thưởng
8 07/2021/NĐ-CP 07/04/2021 Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
9 138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
10 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
11 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
12 07/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
13 67/2020/QH14 03/12/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
14 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
15 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ
16 10/2021/TT-BNNPTNT 19/08/2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
17 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
18 12/KH-SNN 22/01/2021 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021
19 45/CT-TTg 31/12/2020 Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20 157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
21 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
22 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
23 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
24 2139/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
25 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
26 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTN 29/12/2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
27 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC 26/11/2020 Bãi bỏ thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
28 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
29 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
30 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
31 4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cự xuất khẩu gỗ vào Việt Nam
32 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
33 10/2016/QĐ-UBND 08/04/2016 Quyết định Ban hành QUy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
34 570/QĐ-SNN 01/08/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
35 1097/QĐ-UBND 25/05/2016 Quyết định về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh PHú Yên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 559/QĐ-SNN 27/07/2016 Quyết định Ban hành Quy chế về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Thông tư Quy định xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
38 83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
39 38/2016/QĐ-TTg 14/06/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
40 1160/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định về tiêu chí xác dịnh loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
41 32/VBHN-VPQH 10/12/2018 Luật đa dạng sinh học
42 13-CT-TW 12/01/2017 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
43 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định về xử pháp hành chính trong lĩnh vực đất đai
44 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
45 47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
46 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia
47 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật Đầu tư công năm 2019
48 88/2015/QHH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015
49 2320/QĐ-UBND 13/12/2018 Quyết định của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh QUy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Cầu
50 2264/QĐ-UBND 28/11/2018 Quyết định của UBND tỉnh chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Đồng Xuân
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 374

Hôm qua: 499

Tháng hiện tại: 2,458

Tháng trước: 19,384

Tổng lượt truy cập: 906,239

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 85 | lượt tải:32

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 283 | lượt tải:115

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 143 | lượt tải:40

12/2022/TT-BNV

Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ

lượt xem: 285 | lượt tải:117

30/2022/TT-BNNPTNT

Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

lượt xem: 130 | lượt tải:59
kqkkr1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây