Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại Chi cục Kiểm lâm Phú Yên
Số
TT

Họ và tên

Chức vụ
Số máy điện thoại
Địa chỉ Email
Cơ quan Di động
I Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm        
1 Lê Văn Bé  Chi cục trưởng  3825150 0914 046 726 levanbe@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Nghĩa P. Chi cục trưởng  0573555366 0982 647 883 nguyennghia@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Toàn P. Chi cục trưởng  3505933 091 344 2130 nguyenvantoan@phuyen.gov.vn
II Phòng Hành chính, Tổng hợp   3823820    
1 Lê Hoài Yến Vi P.Trưởng phòng   0942 926 454 lehoaiyenvi@phuyen.gov.vn
2 Bùi Long Hải Phụ trách Kế toán   0984 124 469 builonghai@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tiếp Chuyên viên   0905848209 nguyenanhtiep@phuyen.gov.vn
4 Lê Thị Hạnh Kiểm lâm viên     lethihanh@phuyen.gov.vn
5 Bùi Thị Yến Ly Văn Thư   0996 653 446 buithiyenly@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phục vụ   0942 746 094  
7 Trần Thành Hoàng Lái xe   0913 411 065  
8 Nguyễn Văn Thành Lái xe   0914 673 645  
9 Lê Xuân Sơn Bảo vệ   0926 111 034  
III Phòng Tổ chức–TT và XDLL   3825168    
1 Nguyễn Hồng Phong P. Trưởng Phòng   0984 870103 nguyenhongphong@phuyen.gov.vn
2 Vương Thị Phương Loan Chuyên viên        0336066439 vuongthiphuongloan@phuyen.gov.vn
IV Phòng QLBVR và BTTN   3826504    
1 Lê Văn Tấn PTP phụ trách   0985 319 434 levantan@phuyen.gov.vn
2 Trần Thanh Sơn P.Trưởng phòng   0983 114 197 tranthanhson@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Minh Huân KLV chính   01236 860 077 nguyenmimhhuan@phuyen.gov.vn
4 Phan Văn Thành Đoàn Kiểm lâm viên   01688 291 970 phanvanthanhdoan@phuyen.gov.vn
V Phòng Sử dụng và PTR   3824593    
1 Nguyễn Đức Anh Trưởng phòng   0905 141 052 nguyenducanh@phuyen.gov.vn
2 Phan Duy Linh Kiểm lâm viên   0905 158 094 phanduylinh@phuyen.gov.vn
3 Vũ Thiên Hoàng Kiểm lâm viên   0986 303 730 vuthienhoang@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Võ Thành Danh Kiểm lâm viên   0935 170 044 nguyenvothanhdanh@phuyen.gov.vn
5 Võ Banh Kiểm lâm viên   0988 343 417 vobanh@phuyen.gov.vn
6 Đoàn Anh Vũ Kiểm lâm viên   0356 550874 doananhvu@phuyen.gov.vn
7 Ngô Thị Minh Nguyện Kiểm lâm viên   0817 220 896 ngothiminhnguyen@phuyen.gov.vn
VI Phòng Thanh tra, Pháp chế   3825167    
1 Trần Thanh Ba Trưởng phòng   0986.256.006 tranthanhba@phuyen.gov.vn
2 Lê Thanh Hải Kiểm lâm viên   0389 090 001 lethanhhai@phuyen.gov.vn
3 Kiều Thống Nhất Kiểm lâm viên   0975 846 987 kieuthongnhat@phuyen.gov.vn
VII Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR: 493 Nguyễn Văn Linh - Phường Phú Lâm – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên: 0257 3852493
1 Ngô Trọng Nghĩa Đội trưởng 3852493 0983779656 ngotrongnghia@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Chí Trung Kiểm lâm viên   0983110095 nguyenchitrung@phuyen.gov.vn
3 Đặng Tiến Nghĩa Kiểm lâm viên   0985 972 235 dangtiennghia@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Văn Lai Kiểm lâm viên   0974 848 437 nguyenvanlai@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Dũng Kiểm lâm viên   0988 863 323 nguyenvandung@phuyen.gov.vn
6 Lê Thành Trung Kiểm lâm viên   01689 241262 lethanhtrung@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Nhất Bình Kiểm lâm viên   0983 041 433 nguyennhatbinh@phuyen.gov.vn
8 Trần Trọng Tân Kiểm lâm viên   0347690647 trantrongtan@phuyen.gov.vn
 
9 Võ Văn Thức Lái xe   0989 708 515  
                                         


 
Tên đơn vị:  HạtKiểm lâm TP. Tuy Hòa
Địa chỉ: 89 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên
Email: hkltpthoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3823024 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Nguyễn Vĩnh Thành Hạt trưởng 3823024 0906 401 190 nguyenvinhthanh@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn T Thúy Phương PT Kế toán   0935.349.212 nguyenthithuyphuong@phuyen.gov.vn
3 Phạm Văn Nghĩa KLV   0988.784.442 phamvannghia@phuyen.gov.vn
4 Trần Khoa KLVTC   0984.400.072 trankhoa@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Được Cán sự   0854.540.471 nguyenthiduoc@phuyen.gov.vn
6 Trần Kim Long Bảo vệ   0393.837.317  

 
Tên đơn vị: HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ SÔNG CẦU
Địa chỉ: Khu phố Phước lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Email: Hkltxscau-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3875256 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Nguyễn Đức Hiếu Hạt trưởng 3875256 0905.167.046 nguyenduchieu@phuyen.gov.vn
2 Đinh Quang Nhuận P. Hạt trưởng   0904 455 318 dinhquangnhuan@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Công Kỳ Thanh tra – PC   091 4187 999 nguyencongky@phuyen.gov.vn
4 Đặng Anh Tuấn Kỹ thuật   0913 917 714 danganhtuan@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Đăng Thạnh Kế toán   090 5670 789 nguyendangthanh@phuyen.gov.vn
6 Phạm Thanh Vân Kiểm lâm địa bàn   0342 011 360 phamthanhvan@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Điền Kiểm lâm địa bàn   0987 262 329 nguyendien@phuyen.gov.vn

 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Hòa
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên
Email: hklhdhoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3532368
 
Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email 
Cơ quan
Di động
1 Phạm Hồng Dũng Hạt trưởng 3532368
 
0985 552 859 phamhongdung@phuyen.gov.vn
2 Lê Hoàng Phong KLVTC   0838 101 726 lehoangphong@phuyen.gov.vn
3 Lê Thị Phương Lam Kiểm lâm viên   0963 215 042 lethiphuonglam@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Ánh Kế toán trưởng   0988 784 998 nguyenthikimanh@phuyen.gov.vn
5 Võ Văn Thảo KLV   094 5492 158 vovanthao@phuyen.gov.vn
3 Lê Tấn Tịnh KLVTC   036 8351 768 letantinh@phuyen.gov.vn
 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm Đồng Xuân
Địa chỉ: Khu phố Long Hà,Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Email: hklhdxuan-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại           3668677 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Lê Minh Cảnh Hạt trưởng 3532368
 
0914072076 leminhcanh@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Hạt trưởng   0914070106 nguyenhongphuc@phuyen.gov.vn
3 Lưu Vũ Hoàng Ly
 
Kế toán   0972086072  
4 Lê Thành Nhiêu Kỹ thuật   0985186978 lethanhnhieu@phuyen.gov.vn
5 Huỳnh Trọng Thạch KLV TC   0386.655.458 huynhtrongthach@phuyen.gov.vn
6 Phạm Đình Dương Trạm trưởng   0986693546 phamdinhduong@phuyen.gov.vn
7 Trương Đình Hoàng Kiểm lâm ĐB   977894665 truongdinhhoang@phuyen.gov.vn
8 Trần Hùng Nam Kiểm lâm ĐB   0981403148 tranhungnam@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Hữu Phúc Kiểm lâm ĐB   0935469689 nguyenhuuphuc@phuyen.gov.vn
10 Phạm Thanh Vân Kiểm lâm ĐB   0985095242 phamthanhvan@phuyen.gov.vn
11 Lê Văn Tuyền Kiểm lâm ĐB   0389519606 levantuyen@phuyen.gov.vn
12 Trần Nhật Trung Kiểm lâm viên   0356594971 trannhattrung@phuyen.gov.vn 
Tênđơnvị: Hạt Kiểm lâm huyện PhúHòa
Địachỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thịtrấn Phú Hòa,huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Email: hklhphoa-sonn@phuyen.gov.vn Mãvùng 0257
Điệnthoại 0257. 3886756 Fax 3886756


Số
TT


Họvàtên
 


Chứcvụ
 
Sốmáyđiệnthoại Địachỉ Email
Cơquan
Di động
1 Đoàn Quang Toàn Hạt trưởng 3886756 0979 452 444 doanquangtoan@phuyen.gov.vn
2 Bùi Ngọc Thạch Kiểm lâm viên   0978 687571 buingocthach@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thành Tâm Pháp chế   0979 803 009 nguyenthanhtam@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Văn Tiến Hành chính   0978 402 443 nguyenvantien@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Hưng Kiểm lâm viên   0976846799  
6 Lê Thị Hải Lý Kế toán   0932.548.768  
7          
 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An
Địa chỉ: 109 Lê Thành Phương, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Email: Hklhtan-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3865218 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Phạm Văn Bảy Hạt trưởng 3865218 0905 276 536 phamvanbay@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Quang Ngọc P.Hạt trưởng   0979 798 303 nguyenquangngoc@phuyen,gov.vn
3  Phạm Ngọc Phương  Pháp chế   0979 329 020 phamngocphuong@phuyen,gov.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán   0898 163 458 nguyenthithanhthao@phuyen.gov.vn
5 Lê Thị Kim Loan  Văn Thư   0708 020 767 lethikimloan@phuyen,gov.vn
6 Nguyễn  Văn Tự  KL địa bàn   0946 953 475 nguyenvantu@phuyengov.vn
7  Huỳnh văn Thủy  KL địa bàn   0383 996 232 Huynhvanthuy@phuye.ngov.vn
8 Nguyễn Văn Hạnh  Bảo vệ   0984 869 270  

 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm Tây Hòa
Địa chỉ: KP Mỹ Lệ Tây, TT Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
Email: Hklhthoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3578498 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Lê Sanh Thọ Hạt trưởng 3578498 090 5122 879 lesanhtho@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Thành P. Hạt trưởng   0935957977 nguyenducthanh@phuyen.gov.vn
3 Lê Thị Nhiển PT Kế toán   0919.006.971 lethinhien@phuyen.gov.vn
4 Lê Xuân Tuấn KLV TC   0374.961.727 lexuantuan@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Đình Chiểu KLV TC   0979.599.780 nguyendinhchieu@phuyen.gov.vn
6 Tạ Thị Bích Hưởng KLVTC   0972.054.303 tathibichhuong@phuyen.gov.vn
7 Huỳnh Kim Trúc KLV TC   0935.559.688 huynhkimtruc@phuyen.gov.vn
8 Mai Xuân Luôn KLV TC   0987.505.820 maixuanluon@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Thành Khoa Kiểm lâm ĐB   0914736345 nguyendinhkhoa@phuyen.gov.vn
10 Trần Văn Hoang Lái xe   0989.399.862  
11 Phạm Minh Du Bảo vệ   0365.954.351  
12 Võ Thị Thu Phục vụ   0946.842.047  

 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng - Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên
Email: hklhshinh-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3858138 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Võ Thành Lâm Hạt trưởng   0914 054 045 vothanhlam@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thơ Phó HT   0986 256 015 nguyenvantho@phuyen.gov.vn
3 Phạm Xuân Phát Kế toán   0988853172 phamxuanphat@phuyen.gov.vn
4 Lê Học Khuyên Kiểm lâm ĐB   0972 054 072 lehockhuyen@phuyen.gov.vn
5 Lê Văn Hảo Trạm trưởng   0914 485 597 levanhao@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Mạnh Thành Kỹ thuật   0975 096 465 nguyenmanhthanh@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Văn Bảy Kiểm lâm ĐB   0913 834 301 nguyenvanbay@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Thanh Tân Kiểm lâm ĐB   0916979855 nguyenthanhtan@phuyen.gov.vn
9 Võ Văn Phước Kiểm lâm ĐB   0905 024 057 vovanphuoc@phuyen.gov.vn
10 Võ Thanh Kiểm lâm ĐB   0982233097 vothanh@phuyen.gov.vn
11 Đặng Chiếu Kiểm lâm ĐB   0935 361 204 dangchieu@phuyen.gov.vn
12 Nguyễn Thanh Truyền Lái xe   0941 951 021  
13 Bùi Kim Thành Bảo vệ   0978013073  
14 Mai Thị Phượng Nguyên Phục vụ   0941364318  

Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân Phú - Xã Suối Bạc - Huyện Sơn Hòa - Phú Yên
Email: hklhshoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3861781 Fax  


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
   Tạ Ngọc Khánh Hạt trưởng 3861781 0987 262 919 tangockhanh@phuyen,gov.vn
2 Ngô Lê Hải Phó Trưởng Ban   0915205597 ngolehai@phuyen.gov.vn
3 Lê Văn Chính Pháp chế   0914 188 626 levanchinh@phuyen.gov.vn
4 Trần Ngọc Phụng Kỷ thuật   0934921627 tranngocphung@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải Kế toán   0979327618 nguyenvanhai@phuyen.gov.vn
7 Đỗ Thế Vĩnh Kiểm lâm ĐB   0935 621 144 dothevinh@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Thái Đạo Kiểm lâm ĐB   0988 408 266 nguyenthaidao@phuyen.gov.vn
9 Phạm Viết Khánh Kiểm lâm ĐB   0972 256 760 phamvietkhanh@phuyen.gov.vn
10 Đặng Dương Kiểm lâm ĐB   0914 818 160 dangduong@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Văn Luận Trạm trưởng   0987 481 078 nguyenvanluan@phuyen.gov.vn
12 Trần Ngọc Đức Trạm trưởng   0912 608 320 tranngocduc@phuyen.gov.vn
13 Nguyễn Lưu Bình Lái xe      
14 Nguyễn T Thùy Nhơn Phục vụ   0914690757  
15 Đặng Trung Hiếu Bảo vệ   899936966   
Tên đơn vị: Ban Quản lý rừng Đặc dụng Đèo Cả
Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn Bắc - Xã Hòa Xuân Nam- Huyện Đông Hòa, Phú Yên
Email: bqlrdddca-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3511549 Fax  


Số TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Trương Hiếu Hoàng Trưởng Ban 3511549 0988408360 truonghieuhoang@phuyen.gov.vn
2 Đoàn Văn Cảnh Trưởng Trạm   0977322704 doanvancanh@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Toàn Kế toán   0905 384 937 nguyenvantoan@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Thành Kỹ thuật   0388291970 nguyenngocthanh@phuyen.gov.vn
5 Phạm Văn Cư KLV   01677890868 phamvancu@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Hân KLV   01232348826 nguyenhan@phuyen.gov.vn
7 Đinh Thị Bảo Xuân KLV   0975408570  
8 Huỳnh Trọng Liêm Bảo vệ   0989940422  
                                                        

 
Tên đơn vị: BAN QLRĐD KRÔNG TRAI
Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã EaCharang, Sơn Hòa, Phú Yên
Email: bqlrddktrai-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257                       
Điện thoại 3656018 Fax 3656018


Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại Địa chỉ Email
Cơ quan
Di động
1 Huỳnh Tấn Trương Ttrưởng ban 3656018 0989 399 023 huynhtantruong@phuyen.gov.vn
2 Trương Minh Hoàng P. Trưởng ban   0913.914.589 truongminhhoang@phuyen.gov.vn
3 Lê Phú Mỹ P. Trưởng ban   0916 466 060 lephumy@phuyen.gov.vn
4 Phạm Xuân Phát Phụ trách Kế toán   0988853172 phamxuanphat@phuyen.gov.vn
5 Phạm Phúc Thận KL viên trung cấp   0853854412 phamphucthan@phuyen.gov.vn
6 Đinh Khắc Thành KL viên   0963689794 dinhkhacthanh@phuyen.gov.vn
7 Lê Văn Tự KL viên trung cấp   0987627298 levantu@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Văn Hiệp KL viên trung cấp   0979589652 nguyenvanhiep@phuyen.gov.vn
9 Trần Văn Hấn KL viên trung cấp   0973481007 tranvanhan@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Thanh Phong KL viên   0886508371 nguyenthanhphong@phuyen.gov.vn
11 Trương Văn Kỷ NV Lái Xe   0905975388  
12 Đào Dương Vũ NV Bảo vệ   0369738735  
13 Đặng Thị Thanh Trang NV Phục Vụ   0985979353  

 
kqkkr1

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 101 | lượt tải:43

3/2022/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

lượt xem: 129 | lượt tải:42

07/2022/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

lượt xem: 214 | lượt tải:0

138/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

lượt xem: 148 | lượt tải:46

118/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 144 | lượt tải:62
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 362

Hôm qua: 707

Tháng hiện tại: 15,783

Tháng trước: 10,824

Tổng lượt truy cập: 774,206

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây