STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 15/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 1658/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
52 44/2019/QH14 13/06/2019 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019
53 39/2019/QH14 12/06/2019 Luật Đầu tư công năm 2019
54 13/2019/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời các thông số kỹ thuật: Hệ số độ thon thân cây (hình số f), tỉ lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân dụng và nguyên liệu giấy) và hệ số quy đổi từ đơn vị m3 sang đơn vị Ster đối với các loài Keo trên địa bàn tỉnh
55 146,155,185,212/NQ-HĐND 02/05/2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
56 35/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
57 1035/QĐ-BNN-TCLN 21/04/2019 Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp - cây Đàn Hương xuất xứ Karnataka Ấn Độ
58 06/2019/NĐ-CP 21/01/2019 Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
59 01/2019/NĐ-CP 31/12/2018 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
60 2320/QĐ-UBND 12/12/2018 Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh QUy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Cầu
61 4868/QĐ-BNN-TCLN 09/12/2018 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62 32/VBHN-VPQH 09/12/2018 Văn bản hợp nhất Luật đa dạng sinh học
63 2264/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Đồng Xuân
64 27/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
65 28/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững
66 29/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh
67 30/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
68 31/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định về phân định ranh giới rừng
69 32/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
70 33/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
71 156/2018/NĐ-CP 15/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
72 30/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
73 54/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá một số loài cây giống Lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2020
74 48/2018/QĐ-UBND 21/10/2018 Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 200-16 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
75 57/2018/TT-BTC 04/07/2018 Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
76 71/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Nghị định sô 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
77 36/2018/TT-BTC 29/03/2018 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
78 14/2018/TT-BTC 06/02/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
79 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTN 28/12/2017 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
80 144/2017/TT-BTC 28/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
81 2570/QĐ-UBND 27/12/2017 Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Phú Yên
82 151/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
83 46/2017/QĐ-UBND 19/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
84 2351/QĐ-UBND 29/11/2017 Quyết định số 2351/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Đèo Cả đến năm 2020
85 16/2017/QH14 14/11/2017 Luật Lâm nghiệp
86 49/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2006 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
87 97/2017/NĐ-CP 17/08/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
88 1559/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định số1559/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Krông Trai đến năm 2020
89 15/2017/QH14 04/07/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
90 738/QĐ-BNN-KHCN 13/03/2017 Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp
91 162/QĐ-TTg 06/02/2017 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030
92 13-CT-TW 11/01/2017 Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
93 38/2016/QĐ-TTg 13/09/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
94 570/QĐ-SNN 31/07/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyển môn nghiệp vụ, các tổ chức thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
95 570/QĐ-SNN 31/07/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức thuộc và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
96 559/QĐ-SNN 26/07/2016 Quyết định Ban hành Quy chế về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
97 20/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sư rdungj rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên
98 38/2016/QĐ-TTg 13/06/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
99 1097/QĐ-UBND 24/05/2016 Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
100 1097/QĐ-UBND 24/05/2016 Quyết định về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh PHú Yên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp

lượt xem: 495 | lượt tải:46

16/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

lượt xem: 342 | lượt tải:38

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 450 | lượt tải:57

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 873 | lượt tải:141

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 779 | lượt tải:76
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 741

Hôm qua: 1,210

Tháng hiện tại: 24,531

Tháng trước: 44,571

Tổng lượt truy cập: 1,072,311

kqkkr1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây