Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh

Thứ năm - 06/12/2018 20:17 223 0
Chiều (6/12), Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VII tiến hành đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.
bo
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tại kỳ họp, 46/49 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo 3 hình thức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với 27 chức danh chủ chốt do HĐN​​D tỉnh bầu.

Có 3 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, đó là ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Như Thức, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 01/11/2018.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đây là một hình thức giám sát của HĐND theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Kết quả này sẽ là thước đo giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, làm tốt hơn vai trò, chức trách đối với nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho bộ máy tổ chức chính quyền tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

bq
Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh

Kỳ họp cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đào Mỹ - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuyển công tác khác và ông Nguyễn Như Thức - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thôi việc theo nguyện vọng.

Ngoài ra, các đại biểu thống nhất bầu bổ sung ông Võ Cao Phi - Giám đốc Sở Kế hoạch; ông Ngô Đình Thiện - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Văn Thìn - Giám đốc Sở Tư pháp là ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND tỉnh Phú Yên thể hiện như sau:

 1. Ông Huỳnh Tấn Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 16,24% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Võ Minh Thức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phạm Ngọc Công, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;:

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Lê Thanh Đồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 89,79% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Trần Văn Hạt, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 16,32% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Nguyễn Ngọc, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,46% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Bà Nguyễn Thị Diệu Thiền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,28% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 9. Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,28% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,46% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm14,28 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Đào Tấn Cam, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương:

Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 40,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 59,02% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Phạm Văn Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo:

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 53,06% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Lê Văn Cựu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ:

Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 42,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 46,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Nguyễn Công Danh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp:

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 59,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34,69% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Duy Dương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Phạm Văn Hổ, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 85,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Đào Mỹ, Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 53,06% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 14  phiếu (chiếm 28,57% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế:

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 51,02% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,65% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Nguyễn Phất, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 59,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,57% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng:

Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 65,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Phan Văn Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh:

Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 63,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc:

Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Bà Đỗ Ngọc Thủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ:

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 51,02% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Hồ Văn Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 44,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40,81% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Ông Nguyễn Thành Trí, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,28% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

27. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:

Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30,61% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Mỹ Luận (theo phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kqkkr1

22/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp

lượt xem: 863 | lượt tải:85

16/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

lượt xem: 747 | lượt tải:96

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 701 | lượt tải:74

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 1228 | lượt tải:167

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 1117 | lượt tải:98
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 31

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 30

Hôm nay: 2,523

Hôm qua: 2,905

Tháng hiện tại: 29,212

Tháng trước: 52,416

Tổng lượt truy cập: 1,209,304

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây